Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành cơ khí

Theo đó, để nâng cao hiệu quả của Chương trình, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo động lực mới để phát triển ngành cơ khí trong nước trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cơ quan thường trực cần tập trung thực kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Đánh giá tình hình phát triển của ngành cơ khí, trong đó có đánh giá sự thiếu hụt sản phẩm cơ khí thiết yếu của đời sống xã hội; trên cơ sở đó, đề xuất mô hình tổ chức phát triển và quản lý ngành cơ khí theo hướng thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển ngành cơ khí.

Bên cạnh đó, đổi mới tư duy trong xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm theo hướng xác định sản phẩm mà thị trường cần, lập dự án và ban hành các cơ chế hỗ trợ cụ thể. Đối với các dự án đang triển khai, cần tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện cụ thể đối với từng sản phẩm, dự án; tổng kết, nghiệm thu và đăng ký vào danh mục các sản phẩm cơ khí trong nước đã sản xuất được.

Đồng thời, chỉ đạo, đánh giá tình hình phát triển 8 ngành cơ khí đã được  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam để xác định dự án, sản phẩm mà thị trường có nhu cầu lớn, lâu dài và có thể hướng tới xuất khẩu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng Quy hoạch phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn tới năm 2035 theo đề cương đã được phê duyệt. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án, sản phẩm cơ khí sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của Nhà nước. Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và các sản phẩm cơ khí trong nước sản xuất được làm cơ sở dữ liệu tra cứu, dùng chung.

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo, trong đó có kế hoạch kiểm tra, cập nhật các hoạt động chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại các cấp, địa phương, tư nhân và doanh nghiệp. Bổ sung đại diện Tổng Hội Cơ khí Việt Nam, Hiệp Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam và Viện nghiên cứu Cơ khí vào Thường trực Ban Chỉ đạo.